Khóa liên động đôi Sangma X2
Khóa liên động ba Sangma X3
Khóa liên động đôi VCR X2
Khóa liên động ba VCR X3